Twitter Blue จะมีราคา 7 ดอลลาร์สหรัฐฯ บนเว็บ และ 11 ดอลลาร์สหรัฐฯ บน iPhone รายงานระบุ

เรารู้ว่าเราจะได้ใคร Twitter ของ Elon Musk ยังคงประสบปัญหาในการเปลี่ยนบริการสมัครสมาชิก Twitter Blue ให้เป็นผู้ผลิตเงิน ตามข้อมูลบริษัทวางแผนที่จะเรียกเก็บเงิน 7 เหรียญสหรัฐสำหรับ Twitter Blue หากผู้ใช้ชำระเงินผ่านเว็บ และ 11 เหรียญสหรัฐหากชำระผ่านแอป iPhone นี่อาจเป็นวิธีชดเชยการลด...